Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών-δεδομένων που λαμβάνουμε από τους χρήστες της Ιστοσελίδας www.cucunari.gr (Cucunari e-shop).

Το Cucunari e -shop λειτουργεί, και οι μέσω αυτού υπηρεσίες παρέχονται, από την εταιρεία με την επωνυμία «CUCUNARI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 997254115,  ΔΟΥ: Αμαρουσίου, με έδρα τη Λ. Κηφισίας 41-47, Μαρούσι (στο εξής Cucunari, εμείς). Ο όρος «εσείς» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ CUCUNARI E-SHOP. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY CUCUNARI E-SHOP, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ  CUCUNARI E -SHOP.

Ειδικότερα με την πρόσβαση ή/και τη χρήση του Cucunari e-shop, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και πλήρως κατανοήσει την παρούσα Πολιτική, ότι συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Cucunari e-shop σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, καθώς και ότι έχετε την εξουσία να υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες στο Cucunari e-shop, ιδίως εάν πρόκειται να υποβάλλετε πληροφορίες τρίτων προσώπων.

Με τη χρήση του Cucunari e-shop ως απλός επισκέπτης και/ή αποκτώντας την ιδιότητα μέλους, συμφωνείτε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τις απαιτήσεις του ελληνικού Νόμου, του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (στο εξής Κανονισμός) και των σχετικών αποφάσεων και πράξεων της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Για τους σκοπούς του Κανονισμού, θεωρούμε ότι είμαστε ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σε σχέση με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε.

Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σας διακρίνουν, άμεσα ή έμμεσα, επιτρέπουν σε κάποιον να επικοινωνήσει μαζί σας, ή περιγράφουν τη σχέση σας με τη Cucunari.

Η Cucunari δεν συγκεντρώνει δεδομένα για ανηλίκους, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις πωλήσεις της Cucunari.

Το Cucunari e-shop και οι τυχόν διαθέσιμες υπηρεσίες από τον παρόντα ιστότοπο δεν συλλέγουν και δεν επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του Κανονισμού.


Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή επικοινωνείτε μαζί μας. Συγκεκριμένα:

Διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών

Τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του Cucunari e-shop. Ως εκ τούτου, υπάλληλοι και ενδεδειγμένοι συνεργάτες μας (π.χ. εταιρεία διανομής) θα χρειαστούν τις απαραίτητες για την παράδοση της παραγγελίας σας προσωπικές πληροφορίες

Ζητάμε από όλα τα τρίτα μέρη να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία και να διατηρούν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διασφαλίζοντας την ανωτέρω υποχρέωσή τους και με σχετικές συμβάσεις μεταξύ μας, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμά να λάβουμε και εύλογα μέτρα για την επιβολή της. Ποτέ δεν θα προβούμε σε εμπορική εκμετάλλευση (πώληση) των προσωπικών σας στοιχείων και δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός αν μας το έχετε επιτρέψει ή εάν έχουμε νόμιμο δικαίωμα να το πράξουμε. Εάν αφού μας δώσετε την άδεια να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να εξαιρεθείτε επικοινωνώντας μαζί μας.

Εάν η Cucunari μεταβιβαστεί, τα προσωπικά σας στοιχεία πιθανόν να μεταβιβαστούν  στο νέο κάτοχο.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας ή την ιδιοκτησία μας ή την ιδιοκτησία άλλων μελών αυτής της ιστοσελίδας, ή για να δράσουμε σε περίπτωση ανάγκης προστασίας άλλων μελών της ιστοσελίδας ή του κοινού.


Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

Η Cucunari ΙΚΕ έχει εγκαταστήσει μία σειρά από τρόπους, μηχανισμούς και διαδικασίες προστασίας προκειμένου να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσει ακέραια και ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα και να χρησιμοποιήσει σωστά τις προσωπικές σας πληροφορίες.


Τροποποίηση κι Ενημέρωση για τυχόν Αλλαγές

Η Cucunari ΙΚΕ μπορεί να επεξεργαστεί αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια λόγω αλλαγών στην Διαδικτυακή τεχνολογία ή στην εφαρμοσμένη νομοθεσία. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε αυτήν την Πολιτική Προστασίας κατά διαστήματα για τυχόν αλλαγές.


Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) δικαίωμα ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
β) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
γ) δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας, αν είναι ανακριβή, ελλιπή ή ανεπίκαιρα
δ) δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίον συνελέγησαν, ή δεν απαιτεί ο νόμος τη διατήρησή τους, ή δεν είναι απαραίτητα για την έγερση ή την άμυνά μας σε νομικές αξιώσεις
δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή «κλειδώματος» των δεδομένων σας, μέχρι να επιβεβαιώσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας
ε) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας κι εφόσον δεν υπάρχει υπέρτερο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων, γίνετε μετά από συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε ελεύθερα αυτήν τη συγκατάθεση. Για παράδειγμα, μπορείτε οποτεδήποτε να μεταβάλετε τις ρυθμίσεις για τα Cookies (Cookies settings) ή να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών του Newsletter (unsubscribe).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 61 00 369 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cucunari.gr. H Cucunari θα απαντά άμεσα, χωρίς δυσανάλογη καθυστέρηση στα αιτήματα σας. Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Παράπονα, ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τις πρακτικές προστασίας μυστικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας μας.

Οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο υπάλληλο στο info@cucunari.gr ή με επιστολή στην Cucunari ΙΚΕ: Λεωφόρος Κηφισίας 41-47, Μαρούσι 15123, Αττική.